اسلامیان درهشتمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل تابعه وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان تهران:

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری دکتر محمود اسلامیان صبح روز یکشنبه ۱۸ آبان ۹۳ درهشتمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران که در صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد، اظهارداشت: دولت تدبیر و امید با حاکمیت، عقل و درایت ازتمام توان و ظرفیت های اقتصادی درمسیر پیشرفت، توسعه و ترقی کشور برنامه ریزی می کند .
وی افزود براساس جهت گیری های کلی و اهداف تعیین شده درراستای اسناد بالادستی، سند چشم انداز ۲۰ساله برای گذر ازساختارهای نامطلوب و دستیابی به اهداف اقتصادی دولت ازجمله کاهش تورم، افزایش اشتغالزایی و رشد شاخص های سرمایه گذاری درصندوق بازنشستگی کشوری، اقدامات قابل توجهی دردست مطالعه و اجرا است.
اسلامیان تصریح کرد با توجه به الزامات قانون برنامه ششم توسعه کشور درخصوص چگونگی خروج ازوضعیت تصدی گری و بنگاه داری به لحاظ افزایش قابلیت سرمایه گذاریها باید شناخت ازشرایط موجود بنگاهها، شناخت از ترکیب بهینه سبد سرمایه گذاریها و مانند آن صورت گیرد.
اسلامیان یادآور شد: مامسئولین باید برای رفع مشکلات مردم تلاش وهمت کنیم تا شاهد رضایت مندی بیشتر آنان گردیم مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درپایان تصریح کرد: امیدوارم زمینه ثبات ، پایداری و تعادل منابع ومصارف وجوه صندوق بازنشستگی کشوری نیز فراهم گردد.
گفتنی است دراین جلسه زارعین مدیرکل صندوق بازنشستگی کشوری در استان تهران و مسافری مدیرکل فرهنگی اجتماعی این صندوق به بیان اقدامات و عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری درحوزه های فنی، فرهنگی و اجتماعی پرداختند؛ شورای هماهنگی مدیران کل تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران به صورت ماهیانه در سازمانهای تابعه برای تعامل و هماهنگی جلسه برگزار می کند.