خدمـات نگهـداری و بازرسـی سیسـتم های اعلام و اطفا حریق و شـارژ کپسـول‌های آتش نشـانی شـرکت صبـا فولاد خلیـج فـارس

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت شرکت صبافولاد خلیج فارس
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

خدمـات نگهـداری و بازرسـی سیسـتم های اعلام و اطفا حریق و شـارژ کپسـول‌های آتش نشـانی شـرکت صبـا فولاد خلیـج فـارس

روزنامه درج آگهی صفحه ۶ روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ درج آگهی دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد