حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گردهمایی ماهانه رؤسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران