آگهی شناسایی پیمانکار برای تامین تجهیزات و دریافت خدمات / شرکت توسعه پلیمر کنگان

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت
شرکت توسعه پلیمر کنگان
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

آگهی شناسایی پیمانکار برای تامین تجهیزات و دریافت خدمات/ شرکت توسعه پلیمر کنگان

روزنامه درج آگهی صفحه ۱ روزنامه ایران اقتصادی
تاریخ درج آگهی شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد