بازدید از شرکت چوکای تالش و تعدادی از املاک صندوق در استان گیلان