آگهی مزایده واگذاری سالن عمل آوری میگو و ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس
نوع فراخوان
موضوع فراخوان  آگهی مزایده واگذاری سالن عمل آوری میگو و ماهی شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس
روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۹ و صبح ساحل صفحه ۳
تاریخ درج آگهی شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی و  دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل و  دانلود فایل
لینک دریافت اسناد