گزارش ویدئویی از افتتاح مرکز ارتباط با بازنشستگان و مرکز نوآوری صبا