انعکاس خبر ساخت آب شیرین کن در روستای حاجی آباد زاهدان