بازدید مدیرعامل صندوق بازنشستگی از شرکت پگاه اصفهان و نمایندگی ایرانگردی و جهانگردی اصفهان