حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست کانون های بازنشستگی اصفهان