مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب شرکت شیرخشک نوزاد پگاه

ظشَشش شَش

موضوع شرح
نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران
نام شرکت شیرخشک نوزاد پگاه
نوع فراخوان
موضوع فراخوان مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب شرکت شیرخشک نوزاد پگاه
روزنامه درج آگهی دنیای اقتصاد صفحه ۱۱ 
تاریخ درج آگهی شنبه، ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد