خدمات انجام عملیات خاکی محدوده کارخانه احیا شماره ۲ شرکت صبافولاد خلیج فارس 

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت پتروشیمی جم 
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

خدمات انجام عملیات خاکی محدوده کارخانه احیا شماره ۲ شرکت صبافولاد خلیج فارس

روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه صبح ساحل
تاریخ درج آگهی دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهیمواد دانلود فایل
لینک دریافت اسناد