تامین ۱۲۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی Silicone Oil  برای پتروشیمی جم / نوبت اول

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت پتروشیمی جم 
نوع فراخوان

موضوع فراخوان
تامین ۱۲۰۰۰ کیلوگرم ماده شیمیایی Silicone Oil  برای پتروشیمی جم / نوبت اول
روزنامه درج آگهی صفحه ۳ روزنامه ایران
تاریخ درج آگهی دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهیمواد دانلود فایل
لینک دریافت اسناد