امضای تفاهم نامه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با دانشگاه شریف در حوزه اکوسیستم‌های نوآور