آگهی تجدید عمومی یک مرحله ای انجام قرارداد کارگزاری خدمات مرتبط با جبران هزینه خسارت درمان بازنشستگان کشوری برای سال ۱۴۰۲ مجموعا برای ۲میلیون نفر(نوبت اول)

 

موضوع شرح
نام سازمان صندوق بازنشستگی کشوری 
نام واحد اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

آگهی مناقصه یک مرحله ای انجام قرارداد کارگزاری خدمات مرتبط با جبران هزینه خسارت درمان بازنشستگان کشوری برای سال ۱۴۰۲ مجموعا برای ۲میلیون نفر(نوبت اول)

روزنامه درج آگهی صفحه ۴ روزنامه ایران
تاریخ درج آگهی شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد