گزارش صدا و سیمای فارس از برگزاری چهارمین جشنواره ورزشی بازنشستگان در شیراز