آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث ساختمان شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

ظشَشش شَش

موضوع شرح
نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران ( پگاه )
نام شرکت شرکت شیر خشک نوزاد ( پگاه )
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث ساختمان شرکت شیر خشک نوزاد پگاه
روزنامه درج آگهی صفحه ۱۰ دنیای اقتصاد
تاریخ درج آگهی سه شنبه، ۲ اسفند۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد