بازدید مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از گروه صنعتی ملی

دکتر «نعمت الله ترکی» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به همراه مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا ضمن بازدید از گروه صنعتی ملی و کفش ملی، در نشست با مدیران و کارکنان این گروه صنعتی در جریان عملکرد و وضعیت کفش ملی قرار گرفت.