حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی در راهپیمایی باشکوه ۲۲بهمن و برپایی میز پاسخگویی