تامین ۵۷ هزار کیلوگرم ماده شیمایی TBS پتروشیمی جم / نوبت اول

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت پتروشیمی جم 
نوع فراخوان

موضوع فراخوان
تامین ۵۷ هزار کیلوگرم ماده شیمایی TBS پتروشیمی جم / نوبت اول
روزنامه درج آگهی صفحه ۲ روزنامه ایران
تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهیمواد دانلود فایل
لینک دریافت اسناد