یکصد سالگی صندوق بازنشستگی کشوری

بیست و دوم آذرماه ۱۳۰۱ بود که نخستین قانون استخدامی در ایران به تصویب رسید و آغازی شد برای تاسیس صندوق بازنشستگی کشوری از آن زمان تاکنون یعنی برای یک قرن، این صندوق و نظام بازنشستگی در ایران، شاهد تحولات بسیاری بوده است.