آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو مازاد شرکت صدرمعادن ایرانیان

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت صدرمعادن ایرانیان
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو مازاد شرکت صدرمعادن ایرانیان
روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه ۵
تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۱۸  آبان ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد