با ارائه 23خدمت الکترونیک انجام شد؛

اتصال صندوق بازنشستگی کشوری به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

از میان ۱۳۶ دستگاه اجرایی مشمول گام اول اتصال، تا پایان مهرماه امسال ۹۶ دستگاه از جمله صندوق بازنشستگی کشوری به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پیوستند.

براساس این گزارش که در بخش خبری امروز (یکشنبه) صدا و سیما پخش شد، صندوق بازنشستگی کشوری ۲۳ خدمت الکترونیک خود را که تا پیش از این در درگاه خدمات الکترونیک این صندوق در دسترس بازنشستگان، وظیفه بگیران و دستگاه های اجرایی زیرپوشش قرار داشت، در پنجره خدمات دولت الکترونیک هوشمند نیز ارائه کرد.

براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ دستگاه های اجرایی مکلف شده بودند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ به پنجره ملی خدمات هوشمند بپیوندند که رئیس جمهور آن را یک ماه (پایان مهرماه) تمدید کرد. در مدت مقرر شده از میان ۱۳۶ دستگاه اجرایی مشمول گام اول اتصال، ۹۶ دستگاه از جمله صندوق بازنشستگی کشوری به این پنجره ملی متصل شده اند. 

به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تعالی سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری، خدمات فیش و حکم حقوق و گواهی کسر از حقوق از جمله خدمات الکترونیک این صندوق است که توسط بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری استفاده می شود.