براساس نظرسنجی جدید صندوق بازنشستگی کشوری مشخص شد؛

“افزایش حقوق” و “بیمه تکمیلی درمان” همچنان مهم‌ترین مطالبه بازنشستگان کشوری از دولت، دستگاه‌های اجرایی و صندوق بازنشستگی کشوری

براساس آخرین نتایج طرح رضایت سنجی بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، «افزایش میزان حقوق» ، «بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلین» و «بهبود بیمه تکمیلی درمان» به ترتیب مهم ترین مطالبات بازنشستگان کشوری از دولت، دستگاه محل خدمت و صندوق بازنشستگی کشوری است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، طرح رضایت سنجی از بازنشستگان و وظیفه بگیران تحت پوشش این صندوق از دی ماه ۱۴۰۰ با دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به صورت هفتگی و از طریق تماس تلفنی در قالب نمونه گیری تصادفی از بازنشستگان سراسر کشور در حوزه های مختلف از جمله مطالبات بازنشستگان از سه نهاد «دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و دستگاه های اجرایی محل اشتغال» عملیاتی شده است.

براساس جدیدترین نتایج این طرح که در دو هفته منتهی به مردادماه ۱۴۰۱ از مجموع ۳۵۴ بازنشسته و وظیفه بگیر کشوری انجام شده است، ۲۴۰ نفر معادل ۶۷.۸درصد «درخواست افزایش میزان حقوق» و ۱۴۷ نفر معادل ۴۱.۵درصد نیز «استمرار سالانه متناسب سازی ۹۰ درصد حقوق بازنشستگی با شاغلین همتراز» را به عنوان مهم ترین مطالبه خود از دولت سیزدهم اعلام کردند.

همچنین «افزایش سطح پوشش تعهدات بیمه درمان تکمیلی» ۲۷.۷درصد، «اعطای مزایای رفاهی دستگاه های اجرایی به بازنشستگان همانند شاغلین» ۱۲.۴ درصد، «پرداخت به موقع حقوق» با ۹درصد، «اشتغال فرزندان بازنشستگان» ۸.۵درصد، «رسیدگی به بازنشستگان مستاجر و بدون مسکن» ۴درصد و «پرداخت وام» ۲درصد به عنوان مطالبات بازنشستگان از دولت سیزدهم مطرح شده است.

از سوی دیگر، ۱۰۱نفر معادل ۲۸.۵ درصد از بازنشستگان کشوری که به نظرسنجی هفتگی صندوق بازنشستگی کشوری پاسخ دادند، «ارایه خدمات بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلین» را به عنوان مهم ترین مطالبه خود از دستگاه های اجرایی محل خدمت اعلام کردند. «ارائه خدمات تفریحی و گردشگری همانند شاغلین» با ۲۳.۴ درصد، «استفاده از مزایای نقدی و غیر نقدی همانند شاغلین» با ۲۳.۲درصد و «توجه به معیشت بازنشستگان در کنار خدمات صندوق» با ۱۷.۵درصد در جایگاه های بعدی مطالبات بازنشستگان کشوری از دستگاه های اجرایی بوده است.

در ادامه، «تکریم، احترام، پاسخگویی» با ۱۴.۷، «ارائه وام به بازنشستگان خود» ۱۳درصد، «جویا شدن از حال بازنشسته» ۷.۹درصد، «استفاده از تجربیات بازنشستگان و به کارگیری آنان» ۵.۱درصد، «استخدام فرزندان بازنشستگان» ۴.۵درصد و «امکان خرید اقساطی» ۲.۸درصد از دیگر خواسته های بازنشستگان کشوری از دستگاه های اجرایی است.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که تعداد ۱۸۷ نفر از بازنشستگان کشوری یعنی ۵۲.۸درصد از پاسخ دهندگان، خواستار «بهبود خدمات بیمه تکمیلی درمان» صندوق بازنشستگی کشوری هستند. ۱۵۱نفر معادل ۴۲.۷درصد «بهبود خدمات وام ها (ضروی، ازدواج، پایان نامه)»، ۷۷نفر معادل ۲۱.۸درصد « بهبود خدمات رفاهی و گردشگری» و ۳۶نفر معادل ۱۰.۲درصد نیز «بهبود خدمات فروشگاهی» را به عنوان مطالبه خود از صندوق بازنشستگی کشوری مطرح کردند.

«بهبود خدمات خرید تقسیطی» با ۶.۵درصد، «بهبود سرعت در صدور احکام» ۲.۳درصد و «بهبود خدمات بیمه عمر و حادثه» ۱.۴درصد در جایگاه های بعدی مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد.