آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین بخشی از نیروی انسانی کارگر فنی و غیر فنی جهت کارخانه ها و کارگاه های شرکت لوله سازی اهواز

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت لوله سازی اهواز 
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین بخشی از نیروی انسانی کارگر فنی و غیر فنی جهت کارخانه ها و کارگاه های شرکت لوله سازی اهواز

روزنامه درج آگهی صفحه۲ روزنامه صبح کارون 
تاریخ درج آگهی سه شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد