اجرای پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال۱۴۰۱) واحد های آفسایت، مخازن و ZONE Cالفین مناقصه شماره ۱۱-۱۴۰۱ شرکت پتروشیمی جم- نوبت دوم 

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                                                                                                                                
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

اجرای پیمانکار جهت اجرای عملیات داربست بندی تعمیرات اساسی (اورهال۱۴۰۱) واحد های آفسایت، مخازن و ZONE Cالفین مناقصه شماره ۱۱-۱۴۰۱ شرکت پتروشیمی جم- نوبت دوم

روزنامه درج آگهی صفحه ۵ روزنامه ایران  
تاریخ درج آگهی سه شنبه ۱۱مردادماه ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد

ناقصا