چهارمین جشنواره ورزشی بازنشستگان استان تهران برگزار شد

 

چهارمین جشنواره ورزشی بازنشستگان استان تهران در دو دسته ورزش های انفرادی و گروهی ۲۰ و ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار شد.