گزارش کارشناسی شماره 3 نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری

برآورد انباشت اصل و بازده کسورات در سیستم NDC ، مطالعه موردی صندوق بازنشستگی کشوری

عنوان: برآورد انباشت اصل و بازده کسورات در سیستم NDC ، مطالعه موردی صندوق بازنشستگی کشوری

تهیه و تدوین: رضا میرزا ابراهیمی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

نوبت چاپ / سال انتشار: اول / ۱۳۹۵

دانلود

 

صندوق‌های بازنشستگی از منظر شیوه‌های تامین منابع مالی به دو دستۀ باپرداخت حق‌بیمه و بدون‌پرداخت حق‌بیمه تقسیم می‌شوند. در این بین طرح‌های مستمری مبتنی بر حق‌بیمه خود به روش توازن درآمد با هزینه (بدون اندوخته‌گذاری) و اندوخته‌گذاری کامل تامین مالی می‌شوند. اما طرح‌های مستمری بدون حق‌بیمه، که «مساعدت اجتماعی» نیز نام دارند، از محلی به‌جز حق بیمه -عمدتاً مالیات‌های عمومی- تامین می‌شود و مخصوص گروه‌هایی از جمعیت هستند که امکان مشارکت و پرداخت حق‌بیمه را ندارند.