آگهی مزایده عمومی اجاره واحد تجاری شماره ۱۰۶-۴۰۱ – هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

موضـوع شــرح
نام هلدینگ هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری
نوع فراخوان مزایده
موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی اجاره واحد تجاری شماره ۱۰۶-۴۰۱
روزنامه درج آگهی نیازمندی های روزنامه همشهری صفحه ۲۲
تاریخ درج آگهی  یکشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد