شناسایی مشاوران جهت قرارداد انجام مطالعات جامع و مهندسی پایه سیستم جمع آوری و امحاء ترکیبات آلی فرار vocs از حوضچه پساب پتروشیمی جم

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                                                                                                                                       
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

شناسایی مشاوران جهت قرارداد انجام مطالعات جامع و مهندسی پایه سیستم جمع آوری و امحاء ترکیبات آلی فرار vocs از حوضچه پساب پتروشیمی جم

روزنامه درج آگهی صفحه ۹ روزنامه دنیای اقتصاد  
تاریخ درج آگهی  چهارشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد