آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی (شرکت صنایع بسته بندی و فرآورده های شیری پگاه)+اعلام نتیجه

 

موضوع شرح
نام هلدینگ شرکت صنایع شیر ایران
نام شرکت شرکت صنایع بسته بندی و فرآورده های شیری پگاه
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی به شماره ۱۴۰۱/۱/۱۱۳/پ (شرکت صنایع بسته بندی و فرآورده های شیری پگاه)+ به دلیل عدم حضور شرکت کننده مناقصه تجدید شد.
روزنامه درج آگهی ابرار اقتصادی
تاریخ درج آگهی شنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد