آگهی مزایده عمومی اجاره اموال غیرمنقول شماره ۴۰۱-۱۰۴ – هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

موضـوع شــرح
نام هلدینگ هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت شرکت عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری
نوع فراخوان مزایده
موضوع فراخوان آگهی مزایده عمومی اجاره اموال غیرمنقول شماره ۱۰۴-۴۰۱
روزنامه درج آگهی نیازمندی های روزنامه همشهری صفحه ۱۵
تاریخ درج آگهی یک شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد