آگهی مزایده عمومی فروش مواد پلی اوره – پتروشیمی جم 

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت پتروشیمی جم                                                                                                                                                                                                       
نوع فراخوان

موضوع فراخوان

آگهی مزایده عمومی فروش مواد پلی اوره – پتروشیمی جم

روزنامه درج آگهی صفحه ۹ ردنیای اقتصاد  
تاریخ درج آگهی  یکشنبه ۲۹خردادماه ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد