نشست مدیرعامل صندوق بازنشستگی با تعدادی از روسا و اعضای کانون های بازنشستگان

نشست مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با کانون‌های بازنشستگی با حضور ۲۲ نفر از روسا و اعضای کانون‌های بازنشستگی دستگاه‌های مختلف برگزار شد.