گزارش کارشناسی شماره 8 نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری

بررسی سهم هزینه های بهداشت و درمان از کل هزینه ها در خانوارهای دارای سالمند در مقایسه با خانوارهای بدون سالمند

عنوان: بررسی سهم هزینه های بهداشت و درمان از کل هزینه ها در خانوارهای دارای سالمند در مقایسه با خانوارهای بدون سالمند

تألیف: سمیرا غلامی

گروه مطالعاتی: گروه رفاه و تامین اجتماعی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

دانلود

 

در این گزارش، به کمک ریز داده‌های پیمایش خانوار که سالانه توسط مرکز آمار ایران استخراج می‌شود، به بررسی سهم هزینه بهداشت و درمان خانوارهای دارای سالمند و بدون سالمند پرداختیم. و این بررسی را نخست به تفکیک شهر و روستا و کل کشور و سپس به تفکیک استان‌ها و بیستک‌های درآمدی انجام دادیم.