آگهی مناقصه عمومی پروژه اجرای کفپوش ورزشگاه شعبه اصفهان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت  انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی پروژه اجرای کفپوش ورزشگاه شعبه اصفهان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب
روزنامه درج آگهی روزنامه همشهری، صفحه ۱۴
تاریخ درج آگهی دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد