آگهی مزایده عمومی ماشین آلات و تجهیزات – هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

 

موضـوع شــرح
نام هلدینگ هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری
نوع فراخوان مزایده
موضوع فراخوان مزایده عمومی ماشین آلات و تجهیزات شماره ۲۳۰-۴۰۰
روزنامه درج آگهی روزنامه همشهری صفحه ۱۴ شماره ۸۴۵۱
تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد