آگهی مناقصه عمومی انجام امور بیمه های مسئولیت مدنی کارفرما شرکت آپاداناسرام

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت آپاداناسرام
نوع فراخوان
موضوع فراخوان

آگهی مناقصه عمومی انجام امور بیمه های مسئولیت مدنی کارفرما شرکت آپاداناسرام

روزنامه درج آگهی روزنامه  اطلاعات، صفحه اول
تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد