آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام قرارداد خدمات جبران خسارت درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری

 

موضوع شرح
نام دستگاه صندوق بازنشستگی کشوری
نام واحد اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
نوع فراخوان

موضوع فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام قرارداد خدمات جبران خسارت درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری
روزنامه درج آگهی صفحه ۴ روزنامه ایران شماره ۷۸۵۹
تاریخ درج آگهی شنبه ۷اسفند ماه ۱۴۰۰
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
شرکت کنندگان در مناقصه دانلود فایل