آگهی مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران
روزنامه درج آگهی روزنامه همشهری ، صفحه ۱۲
تاریخ درج آگهی سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد