آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام قرارداد خدمات جبران خسارت درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری

 

موضوع شرح
نام دستگاه صندوق بازنشستگی کشوری
نام واحد اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
نوع فراخوان

موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام قرارداد خدمات جبران خسارت درمان بازنشستگان
روزنامه درج آگهی صفحه ۴ روزنامه ایران شماره ۷۸۴۵
تاریخ درج آگهی سه شنبه ۱۹بهمن ماه ۱۴۰۰
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد