گزارش کارشناسی شماره 2 نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری

ساختار حکمرانی و فرآیندهای سرمایه‌گذاری در صندوق بازنشستگی دولتی نروژ

عنوان: ساختار حکمرانی و فرآیندهای سرمایه‌گذاری در صندوق بازنشستگی دولتی نروژ

تهیه و تدوین: رضا میرزا ابراهیمی

گروه مطالعاتی: گروه سرمایه‌­گذاری و بازارهای مالی

شماره مسلسل: ۲

کد گزارش: ۹۵۱۰۱۰۰۰۱

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

دانلود