آگهی تجدید مناقصه یک باب سردخانه صنعتی (بالای صفر با تغییر کاربری انبار به سردخانه ۱۰۰۰ تنی) شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهلان
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی تجدید مناقصه یک باب سردخانه صنعتی (بالای صفر با تغییر کاربری انبار به سرخانه ۱۰۰۰ تنی)
روزنامه درج آگهی روزنامه ایران، صفحه ۶
تاریخ درج آگهی چهارشنبه ۲۲ دی  ۱۴۰۰
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد