آگهی مناقصه فراخوان شناسایی تأمین کنندگان مواد شیمیایی نوبت اول پلی پروپین جم

 

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
نام شرکت پلی پرو پیلن جم
نوع فراخوان

فراخوان شناسایی تأمین کنندگان مواد شیمیایی نوبت اول پلی پروپیلن جم
روزنامه درج آگهی صفحه ۱۳ روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ درج آگهی دوشنبه ۲۷ دیماه ۱۴۰۰
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد