آگهی مناقصه عمومی نوبت اول خرید انرژی برق کارخانه شرکت آپاداناسرام

موضوع شرح
نام هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا
نام شرکت شرکت آپاداناسرام
نوع فراخوان
موضوع فراخوان آگهی مناقصه عمومی نوبت اول خرید انرژی برق کارخانه شرکت آپاداناسرام
روزنامه درج آگهی روزنامه اطلاعات، صفحه یک
تاریخ درج آگهی یکشنبه ۲۶ دی  ۱۴۰۰
لینک آگهی دریافت متن آگهی
تصویر آگهی دانلود فایل
لینک دریافت اسناد