اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی در گزارشی مطرح کرد:

افزایش “خدمات الکترونیک” دولت ها برای کاستن از خطرات کووید۱۹

همه‌گیری کووید۱۹ کشورهای سراسر جهان را ترغیب کرد تا برای حفاظت از جمعیت خود به ویژه در حوزه های سلامت عمومی و بیمه های اجتماعی، اقدامات جدید و بی‌سابقه‌ای انجام دهند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)، هنگامی که اعمال قرنطینه در پی تشدید این بیماری، فعالیت های مولد اقتصادی را غیرممکن کرد، دولت ها برای تامین شهروندان خود در مقابل درآمد ازدست‌رفته‌شان، سیاست های طراحی شده گسترده‌ای اعمال کردند که از آن جمله می توان به حمایت از اشتغال، ارائه مزایای بیکاری و ایجاد برنامه‌های اجتماعی برای حمایت از آسیب پذیرترین گروه های شغلی از بحران کرونا مانند کارگران خویش‌فرما و غیررسمی اشاره کرد.

براساس جدیدترین مطالعه ایسا در حوزه واکنش‌های سازمان‌های تامین اجتماعی به همه گیری کووید۱۹، مداخلات حمایتی ویژه و ضروری از گروه های آسیب پذیر در منطقه آمریکا ازجمله ارائه مزایای نقدی منظم برای مدت زمان محدود و پرداخت‌های یکباره به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، افزایش موقت مزایای موجود، پیش‌پرداخت مزایا برای کاهش خطرات ناشی از ازدحام بیش از حد در مراکز پرداخت، تسهیل موقتی معیارهای واجد شرایط و گسترش دامنه پوشش مزایای موجود برای گروه های جمعیتی فاقد هیچ گونه دامنه پوشش مانند کارگران غیررسمی صورت گرفت.

در اکثر کشورها برای جمعیت فعال و شاغل اقدامات ویژه ای درنظر گرفته شد و در برخی از کشورها نیز برای افراد تحت پوشش برنامه های بیمه اجتماعی و همچنین کارفرمایان، انعطاف پذیری بیشتری در پرداخت حق بیمه و حتی گاهی اوقات معافیت موقت از پرداخت حق بیمه لحاظ شد.

یک تغییر عمده در بسیاری از کشورها، منجر به طبقه بندی ویروس کووید۱۹ به عنوان یک بیماری شغلی و دسترسی کارگران به حمایت‌های اجتماعی بالاتر در این زمینه شد؛ همچنین حمایت اضطراری از بیکاران و تقویت مزایای (بیمه) بیکاری در برخی از کشورها نیز صورت گرفت.

 

اهمیت سازمان های بیمه اجتماعی و تداوم خدمات آن‌ها

سازمان های بیمه اجتماعی در اجرای اقدامات ضروری گسترده به طور کارآمد و موثری دارای نقش کلیدی هستند و ارائه دهندگان خدمات پزشکی نیز نقش اساسی در گسترش اقدامات سلامت ملی دارند.

تمامی سازمان های دولتی بزرگ درحالی که تماس های فیزیکی غیرضروری با مردم را کاهش داده‌اند، اما همچنان به استمرار خدمات خود پرداخته‌اند. حرکت به سوی رویکرد انسانی و دیجیتالی یکپارچه نه تنها به دستیابی این اهداف کمک بسزایی می کند، بلکه طرحی برای حرکت به سوی نظام تامین اجتماعی چابک تر و خدمات باکیفیت تر ارائه می دهد.

سازمان های بیمه اجتماعی در سراسر جهان برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی که منجر به کاهش خدمات حضوری ارائه شده به مردم شده است از مدل های ارائه خدمات گوناگونی استفاده می کنند که ازآن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • استفاده بیشتر از کانال‌های دیجیتال ازجمله خدمات الکترونیکی، تلفن همراه و اشتراک‌گذاری اطلاعات
  • استفاده از مراکز تماس برای ارائه خدمات به افرادی که امکان دسترسی به کانال های دیجیتال ندارند و درصورت لزوم ارائه خدمات در منزل
  • اقدامات اندک برای حضور فیزیکی و اسناد کاغذی در واگذاری درخواست ها و رسیدگی به عملکردها
  • استقرار مجدد کارکنان و تطبیق فرآیندها برای رسیدگی به حجم بی سابقه عملکردها

 

دو سال بعد از همه‌گیری بیماری کووید-۱۹

اگرچه سازمان های بیمه اجتماعی برای اطمینان یافتن از استمرار خدمات با حداقل ارتباط و تعامل حضوری، به سرعت خود را با مدل های ارائه خدمات تطبیق دادند، اما همچنان تلاش ها برای برآورده شدن نیازهای حمایت اجتماعی موجود و نوظهور ناشی از همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ از اولویت های کلیدی دولت ها است.

بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه های مختلفی چون تقویت ظرفیت نهادی، استفاده از کارکنان شایسته، بکارگیری فناوری، بهبود زیرساخت ها و حکمرانی خوب، برای اطمینان از اثربخشی برنامه ها و به موقع بودن اقدامات اجرا شده بیمه های اجتماعی اهمیت بسزایی در این دوران دارد.

 

مترجم: فریبا بهزاد

منبع: https://ww1.issa.int