موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر کرد؛

گونه‌شناسی سبک زندگی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری

کتاب «بازنشستگی و ناخرسندی‌های آن: گونه‌شناسی سبک زندگی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری» اثری پژوهشی است که توسط عباس گرگی و سعید گودرزی تهیه شده و توسط موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در ۳۱۰صفحه منتشر شده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، این کتاب، کاوشی در سنخ‌شناسی سبک زندگی بازنشستگان و شناخت فرایند شکل‌گیری و انتخاب سبک زندگی افراد بازنشسته و پویایی‌های حاکم بر آن است.

عنوان اصلی این کتاب، برگرفته از کتاب «بازنشستگی و ناخرسندی‌های آن» اثر میکائیل سیلور (۲۰۱۸) است. سیلور در این کتاب با الهام از آرای فروید به بررسی تجارب مختلف بازنشستگان می پردازد.

فروید در کتاب «تمدن و ناخرسندی‌های آن»، به نارضایتی‌های تعمیم‌یافته‌ای اشاره می‌کند که ناشی از اعمال محدودیت بر غرایز و اصل لذت، از طریق هنجارها و الزامات فرهنگی و اجتماعی است.

سیلور نیز در کتابش، ساخت اجتماعی بازنشستگی را مانع از مشارکت بالقوۀ نیروی کار می‌داند. او شرایطی را توصیف می‌کند که در آن فرد بازنشسته با ازدست‌دادن هویت و منابع شخصی‌اش، در وضعیتی آنومیک (بی هنجاری) گرفتار می‌شود.

با توجه به این مقدمه، مضمون اصلی کتاب پیش رو، دیالکتیک رهایی/ محدودیت است. هدف مؤلفان در این کتاب، گونه شناسی سبک زندگی بازنشستگان و کاوش در فرایندهای حاکم بر شکل‌گیری سبک زندگی بازنشستگان بر اساس دیالکتیک رهایی/محدودیت و عاملیت/ ساختار است.

 

نسخه الکترونیکی این کتاب را از اینجا دریافت کنید.