گزارش کارشناسی شماره 98؛

زنجیره ارائه خدمات حمایت اجتماعی

زنجیره ارائه خدمات حمایت اجتماعی، نام نودوهشتمین گزارش کارشناسی موسسه راهبردهای بازنشستگی صباست که با ترجمه و تلخیص فرهاد بزرافکن منتشر شده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، این گزارش حمایت اجتماعی را در معنای وسیع آن مورد نظر دارد و جمعیت های هدف متنوعی مانند خانواده های فقیر یا کم درآمد، کارگران بیکار، افراد کم توان و افراد در معرض خطر را پوشش می دهد.

همچنین، از گونه های وسیعی از مداخله هایی بحث می کند که دولت ها برای افراد، خانواده ها یا خانوارها فراهم می کنند. این مداخله ها مزایایی مانند برنامه های گروهی (برای مثال، کمک هزینه های کودک و مستمری های اجتماعی)، انتقالات نقدی شرطی و غیرشرطی برای افراد فقیر، مساعدت بیکاری و بیمه، و مساعدت برای افراد کم توان و بیمه را شامل می شود.

این مداخله ها خدمات اجتماعی و کار مانند خدمات اشتغال برای افراد جویای کار، برنامه های بازار کار فعال برای ارتقای ظرفیت های اشتغال و خدمات اجتماعی (مانند خدمات مددکاری اجتماعی، خدمات مراقبت اجتماعی و خدمات تخصصی) را شامل می‌شود.

 

نسخه الکترونیکی این گزارش را از اینجا دریافت کنید.