گزارش کارشناسی شماره 80؛

الزامات و شیوه اصلاح طرح های بازنشستگی کارکنان دولت

هشتادمین گزارش کارشناسی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، درباره الزامات اصلاح طرح های بازنشستگی کارکنان دولت، یک بررسی تجربی است که توسط رضا میرزاابراهیمی انجام گرفته و در ۲۳صفحه منتشر شده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در چکیده این گزارش آمده است: صندوق های بازنشستگی کارکنان دولت اولین صندوق های بازنشستگی هستند که از اواخر قرن هجدهم و اواسط قرن نوزدهم میلادی در کشورهای اروپایی و به طور مشخص فرانسه، آلمان و بریتانیا، با اهدافی چون حفظ وفاداری کارکنان و جذابترکردن مشاغل دولتی شکل گرفتند و تا به امروز نیز در بسیاری از کشورهای جهان به صورت نهادهایی مجزا از سایر سیستم های بازنشستگی حضور دارند.

این طرح ها بنابر ماهیت دولتی شان از ویژگی های خاصی نیز برخوردارند که آنها را از سایر طرح های بازنشستگی متمایز می سازد. نخست حضور نهاد دولت به عنوان حامی مالی، مدیر اجرایی و واضع قوانین و مقررات حاکم بر آنها و دوم اصول و قواعد بیمه ای و سرمایه گذاری که طرح های مذکور از آن پیروی می کنند.

مجموعه خصوصیات برآمده از این دو بُعد، طی دهه های گذشته شرایطی را فراهم آورده اند که طرح های بازنشستگی کارکنان دولت از سخاوتمندی بیشتری نسبت به طرح های بازنشستگی ملی و یا خصوصی برخوردار شده اند. همچنین حضور پررنگ دولت در بسیاری از مواردْ طرح های کارکنان دولت را از کارکردهای بیمه ای-مالی تهی ساخته و آنها را به نهادهای واسطه ای صرف بین دولت و بازنشسته ها تبدیل کرده که تنها منبع تامین مالی آن نیز بودجه های عمومی دولت است.

موفق ترین تجارب جهانی و توصیه های بین المللی در زمینه اصلاح برنامه های بازنشستگی کارکنان دولت عموماً بر ادغام طرح های بازنشستگی دولتی با طرح های خصوصی درصورت عدم وجود یک طرح بازنشستگی ملی و یا طرح های ملی بازنشستگی تاکید می کنند.

ازجمله عناوین به کاررفته در این گزارش می توان به این موارد اشاره کرد: تاریخچه مختصری از صندوق های بازنشستگی کارکنان دولت، ویژگی های کلیدی سیستم های بازنشستگی کارکنان دولت، بحران و محرک های اصلاحات در صندوق های بازنشستگی کارکنان دولت و  راه های گذر از بحران ناکارآمدی طرح های بازنشستگی کارکنان دولت.

 

نسخه الکترونیکی این گزارش را از اینجا دریافت کنید.