بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از پتروشیمی جم

اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با حضور در عسلویه از این مجتمع پتروشیمی بازدید کردند.